Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 23 april 2019 – KS, MHK mot The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General

(Mål C-322/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court (Ireland)

Parter i det nationella målet

Klagande: KS, MHK

Motpart: The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General

Tolkningsfrågor

Kan vid tolkning av en EU-rättsakt som är tillämplig i en viss medlemsstat hänsyn tas till en annan rättsakt som inte är tillämplig på den medlemsstaten men som antagits samtidigt?

Gäller artikel 15 i direktiv 2013/33/EU1 om mottagningsvillkor (omarbetning) för personer för vilka ett beslut om överföring enligt Dublin III-förordningen (förordning (EU) nr 604/20132 ) har antagits?

Har en medlemsstat vid införlivandet av artikel 15 i direktiv 2013/33/EU om mottagningsvillkor (omarbetning) rätt att utfärda en allmän föreskrift som i praktiken innebär att en sökande som kan bli föremål för överföring enligt Dublin III-förordningen (förordning (EU) nr 604/2013) kan tillskrivas varje eventuell försening vid eller efter antagandet av ett beslut om överföring?

Om en sökande som lämnar en medlemsstat, utan att ha ansökt om internationellt skydd där, reser till en annan medlemsstat där han eller hon ansöker om internationellt skydd och därefter blir föremål för ett beslut enligt Dublin III-förordningen (förordning (EU) nr 604/2013) om överföring till den första medlemsstaten, kan den därmed sammanhängande förseningen av handläggningen av ansökan om skydd då tillskrivas sökanden i den mening som avses i artikel 15 i direktiv 2013/33/EU om mottagningsvillkor (omarbetning)?

Om en sökande kan överföras till en annan medlemsstat enligt Dublin III-förordningen (förordning (EU) nr 604/2013), men denna överföring försenas på grund av ett förfarande för rättslig prövning som initierats av sökanden och som lett till ett uppskjutande av överföringen till följd av ett domstolsbeslut om inhibition av överföringen, kan den därmed sammanhängande förseningen av handläggningen av ansökan om internationellt skydd då tillskrivas sökanden i den mening som avses i artikel 15 i direktiv 2013/33/EU om mottagningsvillkor (omarbetning), antingen allmänt eller när det i dessa förfaranden kan fastställas att ansökan om rättslig prövning är ogrundad, vare sig det är uppenbart eller inte, eller utgör rättegångsmissbruk?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd, EUT L 180, 2013, s. 96.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat, EUT L 180, 2013, s. 31.