Language of document : ECLI:EU:C:2019:620


 


 Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) z 15. júla 2019 –
Herrero Torres/EUIPO

(vec C369/19 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prijímanie odvolaní – Článok 170b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žiadosť nepreukazujúca dôležitosť právnej otázky pre jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Neprijatie odvolania“

Odvolanie – Režim predchádzajúceho prijímania – Otázka dôležitá pre jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Žiadosť o prijatie nepreukazujúca dôležitosť otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri body 8 – 11)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa neprijíma.

2.

Pán José‑Ramón Herrero Torres znáša svoje vlastné trovy konania.