Language of document : ECLI:EU:C:2019:616


 


 Usnesení místopředsedy Soudního dvora ze dne 12. července 2019 – Pan v. EUIPO

(věc C-412/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Článek 170a odstavec 1 jednacího řádu Soudního dvora – Nepodání návrhu na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Nepřípustnost kasačního opravného prostředku“

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Nepodání návrhu na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Nepřípustnost

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1)

(viz body 4-8)

Výrok

Kasační opravný prostředek se odmítá jako nepřípustný.