Language of document : ECLI:EU:C:2019:616


 


 Uznesenie podpredsedu Súdneho dvora z 12. júla 2019 –
Pan/EUIPO

(vec C412/19 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Článok 170a ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Absencia žiadosti o prijatie odvolania – Neprípustnosť odvolania“

Odvolanie – Režim predchádzajúceho prijímania – Absencia žiadosti o prijatie odvolania – Neprípustnosť

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170a ods. 1)

(pozri body 4 – 8)

Výrok rozsudku

Odvolanie sa zamieta ako neprípustné.