Language of document : ECLI:EU:C:2019:616


 


 Sklep podpredsednice Sodišča z dne 12. julija 2019 – Pan/EUIPO

(Zadeva C-412/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Člen 170a(1) Poslovnika Sodišča – Neobstoj predloga za dopustitev pritožbe – Nedopustnost pritožbe“

Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Neobstoj predloga za dopustitev pritožbe – Nedopustnost

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170a(1))

(Glej točke od 4 do 8.)

Izrek

Pritožba se kot nedopustna zavrže.