Language of document :

Иск, предявен на 12 юли 2019 г. — Европейска комисия/Република Австрия

(Дело C-537/19)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek)

Ответник: Република Австрия

Искания на ищеца

Ищецът моли Съда:

да установи, че Република Австрия не е изпълнила задълженията си съгласно член 2, член 28 и член 35, параграф 2 от Директива 2004/18/ЕО1 , тъй като Stadt Wien-Wiener Wohnen (община Виена, Австрия) пряко е възложила договора от 25 февруари 2012 г. относно офис сградата на Guglstrasse 2-4 във Виена, без провеждане на конкурентна процедура и без съответното обявление за поръчка,

да осъди Република Австрия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Комисията твърди, че през 2012 г. в качеството на възлагащ орган община Виена е сключила с частноправен субект дългосрочен договор за наем на офис сграда, още преди последната да бъде построена. При това община Виена упражнила решаващо влияние върху проектирането на сградата, което отива отвъд обичайните изисквания на един наемател по отношение на нов недвижим имот.

Според Комисията става въпрос за обществена поръчка за строителство, както следва от релевантната практика на Съда относно наемането на все още непостроени сгради от страна на възлагащи органи. Тъй като не била проведена конкурентна процедура за възлагане на обществена поръчка, възлагането нарушавало член 2, член 28 и член 35, параграф 2 от Директива 2004/18. Това нарушение щяло да продължи да съществува, докато действа договорът за наем, който по принцип не може да бъде прекратен преди 2040 г.

____________

1 Директива на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (ОВ L 134, 2004 г., стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116 и поправка в ОВ L 182, 2008 г., стр. 282).