Language of document :

Žaloba podaná dne 12. července 2019 – Evropská komise v. Rakouská republika

(Věc C-537/19)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek, zmocněnci)

Žalovaná: Rakouská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Rakouská republika tím, že město Vídeň – Wiener Wohnen uzavřelo smlouvu ze dne 25. února 2012 týkající se kancelářské budovy v ulici Guglstrasse 2-4 ve Vídni bez provedení výběrového řízení a příslušného oznámení, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 2 a 28 a čl. 35 odst. 2 směrnice 2004/18/ES1 ;

uložil Rakouské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise tvrdí, že město Vídeň jakožto veřejný zadavatel uzavřelo se soukromým subjektem v roce 2012 smlouvu o dlouhodobém pronájmu týkající se jisté kancelářské budovy, a to ještě před její výstavbou. Město Vídeň přitom vykonávalo na plánování stavby rozhodující vliv, který zdaleka přesahoval rámec obvyklých požadavků pronajímatele na novou nemovitost.

Podle Komise se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, jak vyplývá z relevantní judikatury Soudního dvora týkající se pronajímání nemovitostí ve výstavbě veřejnými zadavateli. Vzhledem k tomu, že se nekonalo žádné výběrové řízení, je podle Komise tento postup v rozporu s články 2 a 28 a čl. 35 odst. 2 směrnice 2004/18. Dokud bude trvat tato smlouva o pronájmu, kterou nelze před rokem 2040 řádně vypovědět, bude podle ní přetrvávat i tento rozpor.

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. 2004, L 134, s. 114; Zvl. vyd. 06/07, s. 132).