Language of document :

12. juulil 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(kohtuasi C-537/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers ja P. Ondrůšek)

Kostja: Austria Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Viini linn sõlmis Wiener Wohneniga 25. veebruaril 2012 lepingu Viinis Guglstrasse 2-4 asuva büroohoone suhtes ilma võistleva pakkumismenetluseta ja vastavat hanketeadet avaldamata, on Austria Vabariik rikkunud direktiivi 2004/18/EÜ1 artiklitest 2, 28 ja artikli 35 lõikest 2 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon väidab, et Viini linn kui avaliku sektori hankija sõlmis eraõigusliku ettevõtjaga 2012. aastal pikaajalise üürilepingu büroohoone kasutamiseks juba enne selle valmimist. Seejuures mõjutas ta oluliselt ehitustööde korraldamist, palju enam kui üürnikud seda uute kinnisasjade puhul tavaliselt teevad.

Tegemist on ehitustööde hankelepinguga, nagu seda mõistetakse Euroopa Kohtu asjaomases praktikas veel valmimata ehitiste üürimise puhul avaliku sektori hankijate poolt. Kuna võistlevat pakkumismenetlust ei toimunud, rikub lepingu sõlmimine direktiivi 2004/18 artikleid 2, 28 ja artikli 35 lõiget 2. See rikkumine on kestev, kuni kehtib üürileping, mida ei ole võimalik korraliselt üles öelda enne 2040. aastat.

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT 2004, L 134, lk 114; ELT eriväljaanne 06/07, lk 132).