Language of document :

2019. július 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

(C-537/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság nem teljesítette a 2004/18/EK irányelv1 2. és 28. cikkéből, valamint 35. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit, amennyiben Bécs városa – Wiener Wohnen a 2012. február 25-i szerződést Bécsben a Guglstrasse 2–4 címen található irodaépületeket illetően közbeszerzési eljárás lefolytatása és megfelelő hirdetmény közzététele nélkül közvetlenül ítélte oda;

az Osztrák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság arra hivatkozik, hogy Bécs városa ajánlatkérő szervként 2012-ben egy gazdasági szereplővel hosszú időre szóló bérleti szerződést kötött egy irodaépületre vonatkozóan még azelőtt, hogy ennek a megépítésére sor került volna. Ezért meghatározó befolyással rendelkezett az építkezés megtervezésére, amely messzemenőkig meghaladja a bérlő szokásos követelményeit egy új ingatlan tekintetében.

A jelen esetben egy építési beruházásról van szó, amint az a Bíróságnak a még meg nem épített épületek ajánlatkérő szerv általi bérlésére vonatkozó releváns ítélkezési gyakorlatából kitűnik. Mivel nem került sor közbeszerzési eljárásra, a szerződés odaítélése sérti a 2004/18 irányelv 2. és 28. cikkét, valamint 35. cikkének (2) bekezdését. Ez a jogsértés továbbra is fennáll, amíg a bérleti szerződés, amely 2040-ig jogszerűen nem szüntethető meg, érvényben van.

____________

1 Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i európai parlamenti és tanácsi irányelv.