Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2019 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

(Sprawa C-537/19)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi o:

stwierdzenie, że Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 2, art. 28 i art. 35 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE1 poprzez udzielenie przez miasto Wiedeń - Wiener Wohnen zamówienia z dnia 25 lutego 2012 r. dotyczącego budynku biurowego przy Guglstrasse 2-4 w Wiedniu bezpośrednio, nie przeprowadzając konkurencyjnego postępowania przetargowego i nie publikując odpowiedniego ogłoszenia;

obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja twierdzi, że miasto Wiedeń, jako instytucja zamawiająca, zawarło w 2012 r. z prywatnym wykonawcą długoterminową umowę najmu budynku biurowego jeszcze przed jego wybudowaniem. Miasto to miało przy tym decydujący wpływ na planowanie prac budowlanych, które znacznie wykraczały poza zwykłe wymagania najemcy dotyczące nowej nieruchomości.

Stanowi to zamówienie publiczne na roboty budowlane, jak wynika z orzecznictwa Trybunału dotyczącego zawierania przez instytucje zamawiające umów najmu w przedmiocie przedsięwzięć budowlanych, które nie zostały jeszcze ukończone. Ponieważ brak było konkurencyjnego postępowania przetargowego udzielenie zamówienia narusza art. 2, art. 28 i art. 35 ust. 2 dyrektywy 2004/18. Naruszenie to trwa tak długo, jak pozostaje w mocy umowa najmu, która nie może zostać rozwiązana w zwykłym trybie przed 2040 r.

____________

1     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. 2004, L 134, s. 114).