Language of document :

Žaloba podaná 12. júla 2019 – Európska komisia/Rakúska republika

(vec C-537/19)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Haasbeek, M.M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek, Bevollmächtigte)

Žalovaná: Rakúska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Rakúska republika si tým, že mesto Viedeň – Wiener Wohnen uzavrelo zmluvu z 25. februára 2012 týkajúcu sa kancelárskej budovy v ulici Guglstrasse 2 – 4 vo Viedni bez zorganizovania výberového konania a príslušného oznámenia, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 2 a 28 a článku 35 ods. 2 smernice 2004/18/ES1 ,

zaviazal Rakúsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia tvrdí, že mesto Viedeň ako verejný obstarávateľ uzavrelo so súkromným subjektom v roku 2012 zmluvu o dlhodobom prenájme týkajúcu sa istej kancelárskej budovy, a to ešte pred jej výstavbou. Mesto Viedeň pritom vykonávalo na plánovanie stavby rozhodujúci vplyv, ktorý zďaleka presahoval rámec obvyklých požiadaviek prenajímateľa na novú nehnuteľnosť.

Podľa Komisie sa jedná o verejnú zákazku na stavebné práce, ako vyplýva z relevantnej judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa prenajímania nehnuteľností vo výstavbe verejnými obstarávateľmi. Vzhľadom na to, že sa nekonalo žiadne zadávacie konanie, je podľa Komisie tento postup v rozpore s článkami 2 a 28 a článkom 35 ods. 2 smernice 2004/18. Dokiaľ bude trvať táto zmluva o prenájme, ktorú nemožno pred rokom 2040 riadne vypovedať, bude podľa nej pretrvávať aj tento rozpor.

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).