Language of document :

Talan väckt den 12 juli 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

(Mål C-537/19)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek)

Svarande: Republiken Österrike

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2, 28 och 35.2 i direktiv 2004/18/EG1 genom att Stadt Wien-Wiener Wohnen direkt tilldelat avtalet av den 25 februari 2012 angående kontorsbyggnader i Guglstrasse 2–4 i Wien utan att genomföra ett konkurensutsatt anbudsförfarande och utan att utfärda vederbörligt meddelande om upphandling, och

förplikta Republiken Österrike att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen gör gällande att Stadt Wien i egenskap av offentlig uppdragsgivare år 2012 ingick ett mångårigt avtal med en privat uppdragstagare om hyra av en kontorsbyggnad, ännu innan denna byggnad hade byggts. Stadt Wien kunde därmed i betydande mån påverka planeringen av byggentreprenaden, på ett sätt som vida översteg vad som vanligen gäller för en hyresgäst som hyr en nybyggd byggnad.

Det rör sig här om en offentlig byggentreprenad, vilket framgår av EU-domstolens fasta praxis angående en offentlig uppdragsgivares hyra av ett ännu inte uppfört byggprojekt. Då inget konkurrensutsatt anbudsförfarande har ägt rum, strider denna tilldelning av kontrakt mot artiklarna 2, 28 och 35.2 i direktiv 2004/18. Detta åsidosättande består så länge hyresavtalet, som först kan sägas upp år 2040, är gällande.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 2004, s. 114).