Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 8. červemce 2019 – Union des industries de la protection des plantes v. Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

(Věc C-514/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobce: Union des industries de la protection des plantes

Žalovaní: Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Další účastníci: Association Générations futures, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Syndicat national de l’apiculture

Předběžné otázky

Bylo-li Komisi podle článku 5 směrnice 2015/1535/EU ze dne 9. září 20151 formálně oznámeno vnitrostátní opatření, kterým se omezuje používání účinných látek, avšak na jeho podporu byly uvedeny důvody, na jejichž základě se členský stát domnívá, že daná látka může představovat vážné riziko pro zdraví lidí nebo zvířat anebo pro životní prostředí a že tomuto riziku nelze s ohledem na stávající právní úpravu uspokojivě zabránit jinak než prostřednictvím opatření přijatých dotyčným členským státem, přičemž toto vysvětlení je natolik jasné, že se Komise nemůže zmýlit, pokud jako právní základ tohoto oznámení určí nařízení č. 1107/2009 ze dne 21. října 20092 , je Evropská komise v takovém případě oprávněna považovat takové oznámení za oznámení podané v rámci postupu upraveného v článcích 69 a 71 uvedeného nařízení a případně přijmout další procesní opatření nebo opatření odpovídající jak požadavkům stanoveným v tomto nařízení, tak obavám vyjádřeným dotyčným členským státem?

V případě kladné odpovědi na tuto otázku, mají být prováděcí nařízení č. 2018/7833 , 2018/7844 a 2018/7855 ze dne 29. května 2018, kterými se stanoví zákaz používání thiamethoxamu, klothianidinu a imidaklopridu s účinností ode dne 19. prosince 2018, s výjimkou ošetření osiva, které má být použito pouze ve stálých sklenících, kdy výsledná plodina zůstane po celý svůj životní cyklus ve stálém skleníku, považována za opatření přijatá v reakci na žádost podanou Francií dne 2. února 2017, ve které uvedený členský stát požadoval všeobecný zákaz používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících jednu nebo více látek ze skupiny neonikotinoidů a osiv ošetřených těmito přípravky?

V případě kladné odpovědi na tuto poslední otázku, jak může postupovat členský stát, který na základě článku 69 nařízení č. 1107/2009 požádal Komisi, aby přijala opatření k omezení nebo zákazu používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících jednu nebo více látek ze skupiny neonikotinoidů a osiv ošetřených těmito přípravky, pokud Komise vyhověla jeho žádosti jen částečně a neomezila používání všech látek ze skupiny neonikotinoidů, ale pouze tří z těchto látek?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, s. 1).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, s. 1).

3     Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/783 ze dne 29. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky imidakloprid (Úř. věst. L 132, s. 31).

4     Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/784 ze dne 29. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky klothianidin (Úř. věst. L 132, s. 35).

5     Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/785 ze dne 29. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky thiamethoxam (Úř. věst. L 132, s. 40).