Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 8. juulil 2019 – Union des industries de la protection des plantes versus Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

(kohtuasi C-514/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Union des industries de la protection des plantes

Vastustajad: Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

Menetlusse astujad: Association Générations futures, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Syndicat national de l’apiculture

Eelotsuse küsimused

Kas juhul, kui liikmesriigi meetmest, millega piiratakse teatavate toimeainete kasutamist, teatati komisjonile 9. septembri 2015. aasta direktiivi 2015/1535/EL1 artikli 5 alusel, esitades siiski asjaolud, miks liikmesriik arvab, et aine võib kujutada endast tõsist ohtu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale ning et õigusaktide hetkeseisu arvestades on seda ohtu võimalik rahuldaval määral ohjata ainult liikmesriigi meetmetega – ja seda piisavalt selgelt selleks, et komisjon ei saaks eksida ja leida, et teade oleks tulnud esitada 21. oktoobri 2009. aasta määruse nr 1107/20092 alusel –, peab Euroopa Komisjon seda teadet käsitama nii, et see on esitatud selle määruse artiklites 69 ja 71 ette nähtud menetluse kohaselt, ning võtma vajadusel täiendavad uurimismeetmed või meetmed, mis vastavad nii nende õigusnormide nõuetele kui ka selle liikmesriigi väljendatud murele?

Kas juhul, kui vastus sellele küsimusele on jaatav, tuleb 29. mai 2018. aasta rakendusmäärusi nr 2018/7833 , 2018/7844 ja 2018/7855 , millega on keelatud tiametoksaami, klotianidiini ja imidaklopriidi kasutamine alates 19. detsembrist 2018, v.a selliste taimede kultuuritöötlemine püsikasvuhoones, mis kasvavad terve elutsükli jooksul niisuguses kasvuhoones, käsitada meetmetena, mis on võetud vastuseks Prantsusmaa 2. veebruaril 2017 esitatud taotlusele kehtestada üldine keeld kasutada ühte või mitut neonikotinoidide perekonda kuuluvat toimeainet sisaldavat taimekaitsevahendit ja nende toodetega töödeldud seemneid?

Mida võib jaatava vastuse korral sellele viimasele küsimusele teha liikmesriik, kes palus komisjonilt määruse nr 1107/2009 artikli 69 alusel, et viimane võtaks meetmed, millega piiratakse ühte või mitut neonikotinoidide perekonda kuuluvat toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite ja nende toodetega töödeldud seemnete kasutamist või keelatakse see, kui komisjon täidab tema taotluse ainult osaliselt ega piira kõikide neonikotinoidide perekonda kuuluvate ainete, vaid nendest ainult kolme kasutamist?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv 2015/1535/EL, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT 2015, L 241, lk 1).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2009, L 309, lk 1).

3     Komisjoni 29. mai 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/783, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine imidaklopriidi heakskiitmise tingimustega (ELT 2018, L 132, lk 31).

4     Komisjoni 29. mai 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/784, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine klotianidiini heakskiitmise tingimustega (ELT 2018, L 132, lk 35).

5     Komisjoni 29. mai 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/785, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine tiametoksaami heakskiitmise tingimustega (ELT 2018, L 132, lk 40).