Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 8.7.2019 – Union des industries de la protection des plantes v. Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ja Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

(asia C-514/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Union des industries de la protection des plantes

Vastaajat: Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ja Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Muut osapuolet: Association Générations futures, Union nationale de l'apiculture française (UNAF) ja Syndicat national de l'apiculture

Ennakkoratkaisukysymykset

Jos tehoaineiden käytön rajoittamiseen tähtäävästä kansallisesta toimenpiteestä on tehty virallinen ilmoitus komissiolle 9.9.2015 annetun direktiivin 2015/1535/EU1 5 artiklan nojalla mutta samalla on esitetty seikkoja, joiden perusteella jäsenvaltio katsoo, että aine todennäköisesti aiheuttaa vakavan vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle ja että riskiä voidaan tyydyttävästi nykylainsäädännön nojalla hallita ainoastaan jäsenvaltion toteuttamilla toimenpiteillä, jotka on esitettävä riittävän selvästi, jotta komissio ei voi erehtyä siltä osin kuin on kyse siitä, onko ilmoitus tehty 21.10.2009 annetun asetuksen N:o 1107/20092 perusteella, niin onko Euroopan komission tehtävänä tällöin katsoa, että kyseinen ilmoitus on tehty mainitun asetuksen 69 ja 71 artiklassa säädetyn menettelyn nojalla, ja ryhtyä tarvittaessa lisäselvittämistoimenpiteisiin tai toimenpiteisiin, joilla voidaan vastata sekä mainitun lainsäädännön vaatimuksiin että kyseisen jäsenvaltion ilmaisemiin huolenaiheisiin?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko 29.5.2018 annettuja täytäntöönpanoasetuksia (EU) N:o 2018/7833 , (EU) N:o 2018/7844 ja (EU) N:o 2018/7855 , joilla kielletään tiametoksaamin, klotianidiinin ja imidaklopridin käyttö 19.12.2018 alkaen, lukuun ottamatta sellaisten kasvien käsittelyä, joita viljellään pysyvässä kasvihuoneessa ja jotka pysyvät koko elinkaarensa ajan tällaisessa kasvihuoneessa, pidettävä toimenpiteinä, jotka on toteutettu vastauksena Ranskan 2.2.2017 esittämään pyyntöön, jolla pyritään yhtä tai useampaa neonikotinoidien ryhmään kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden ja näillä aineilla käsiteltyjen siementen käytön yleiseen ja ehdottomaan kieltämiseen?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, mitä jäsenvaltio, joka on asetuksen N: o 1107/2009 69 artiklan nojalla pyytänyt komissiota ryhtymään toimenpiteisiin, joilla rajoitetaan yhtä tai useampaa neonikotinoidien ryhmään kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden tai näillä aineilla käsiteltyjen siementen käyttöä tai kielletään niiden käyttö, voi tehdä, jos komissio hyväksyy sen pyynnön vain osittain siten, että se ei rajoita kaikkien neonikotinoidien ryhmään kuuluvien aineiden käyttöä vaan vain kolmen?

____________

1 Teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 9.9.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535 (EUVL 2015, L 241, s. 1).

2 Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21.10.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009 (EUVL 2009, L 309, s, 1).

3 Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen imidaklopridi hyväksymisedellytysten osalta 29.5.2018 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/783 (EUVL 2018, l 132, s. 31).

4 Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen klotianidiini hyväksymisedellytysten osalta 29.5.2018 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/784 (EUVL 2018, l 132, s. 35).

5 Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen tiametoksaami hyväksymisedellytysten osalta 29.5.2018 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/785 (EUVL 2018, l 132, s. 40).