Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 8 juli 2019 – Union des industries de la protection des plantes mot Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

(Mål C-514/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: Union des industries de la protection des plantes

Motparter: Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Intervenienter: Association Générations futures, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Syndicat national de l’apiculture

Tolkningsfrågor

Om en nationell åtgärd för att begränsa användningen av verksamma ämnen formellt har anmälts till kommissionen med stöd av artikel 5 i direktiv 2015/1535 av den 9 september 20151 , tillsammans med en redogörelse av de uppgifter som gjorde att medlemsstaten ansåg att ämnet kunde utgöra en allvarlig risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön och att med den aktuella lagstiftningen kunde endast risken avvärjas på ett betryggande sätt genom åtgärder som vidtas av medlemsstaten – en redogörelse som är tillräckligt tydlig för att inte kommissionen ska ta fel och anse att den rättsliga grunden för anmälan är förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 20092 – ankommer det då på Europeiska kommissionen att betrakta anmälan som ingiven i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artiklarna 69 och 71 i förordningen och att, vid behov, vidta åtgärder för ytterligare bevisupptagning eller åtgärder som lever upp till såväl kraven i förordningen som den oro som medlemsstaten har gett uttryck för?

För det fall fråga 1 besvaras jakande, ska då genomförandeförordningarna nr 2018/7833 , 2018/7844 och 2018/7855 av den 29 maj 2018 om förbud mot ämnena tiametoxam klotianidin och imidakloprid från och med den 19 december 2018, med undantag för att i fasta växthus behandla odlingar av växter som genomgår hela sin livscykel i ett sådant växthus, betraktas som åtgärder som vidtagits som svar på Frankrikes begäran av den 2 februari 2017 om ett allmänt förbud mot att använda växtskyddsmedel som innehåller en eller flera ämnen i neonikotinoidersläkten och mot att använda utsäde som behandlats med dessa produkter?

Om fråga 2 besvaras jakande, vad kan då en medlemsstat göra som med stöd av artikel 69 i förordning nr 1107/2009 har begärt att kommissionen ska vidta åtgärder för att begränsa eller förbjuda användningen av växtskyddsmedel som innehåller en eller flera ämnen i neonikotinoidersläkten och användningen av utsäde som behandlats med dessa produkter, om kommissionen endast delvis bifaller begäran och inte begränsar användningen till samtliga ämnen i neonikotinoidersläkten, utan till tre av dem?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 2015, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 2009, s. 1).

3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/783 av den 29 maj 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet imidakloprid (EUT L 132, 2018, s. 31).

4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/784 av den 29 maj 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet klotianidin (EUT L 132, 2018, s. 35).

5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/785 av den 29 maj 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet tiametoxam (EUT L 132, 2018, s. 40).