Language of document :

Жалба, подадена на 27 февруари 2019 г. от UC срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 14 декември 2018 г. по дело T-572/17, UC/Парламент

(Дело C-196/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: UC (представител: A. Tymen, avocate)

Друга страна в производството: Европейски парламент

С определение от 23 юли 2019 г. Съдът (осми състав) отхвърля жалбата.

____________