Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 14 grudnia 2018 r. w sprawie T-572/17, UC /Parlament, wniesione w dniu 27 lutego 2019 r. przez UC

(Sprawa C-196/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: UC (przedstawiciel: adwokat A. Tymen)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Postanowieniem z dnia 23 lipca 2019 r. Trybunał (ósma izba) odrzucił odwołanie

____________