Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d’État (Франция), постъпило на 8 юли 2019 г. — Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(Дело C-515/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d’État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Eutelsat SA

Ответници: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

Други страни: Viasat Inc и Viasat UK Ltd

Преюдициални въпроси

Какви правни критерии позволяват да бъде идентифицирана подвижна наземна станция по смисъла на Решение № 626/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2008 г.1  ? Трябва ли това решение да се тълкува в смисъл, че изисква дадена подвижната наземна станция, която осъществява комуникация с допълнителен наземен компонент, също така да може, без отделно оборудване, да осъществява комуникация със спътник? При положителен отговор, как трябва да се извършва преценката на единния характер на оборудването?

Трябва ли разпоредбите на член 2, параграф 2 от посоченото решение да се тълкуват в смисъл, че дадена мобилна спътникова система по принцип трябва да се основава на спътникови компоненти или те допускат да се приеме, че съответната роля на спътниковите и наземните компоненти е без значение, включително в конфигурация, при която спътниковият компонент се използва само когато предаването на съобщения с наземните компоненти не може да бъде осигурено? Може ли да бъдат инсталирани допълнителни наземни компоненти по начин, при който да се покрива цялата територия на Европейския съюз с мотива, че космическите станции не позволяват да се осигури необходимото качество на съобщенията в нито едно от местата по смисъла на параграф 2, буква б) от горепосочения член?

В случай че се окаже, че избраният в съответствие с дял II от това решение оператор не е спазил задълженията относно покриване на територията, определени в член 7, параграф 2, към крайната дата, предвидена в член 4, параграф 1, буква в), подточка ii), компетентните органи на държавите членки трябва ли да откажат предоставянето на разрешения за експлоатация на допълнителни наземни компоненти. В случай на отрицателен отговор, могат ли те да откажат предоставянето на такива разрешения?

____________

1     Решение № 626/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2008 година относно подбора и издаването на разрешения за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (ОВ L 172, 2008 г., стр. 15).