Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 8. července 2019 – Eutelsat SA v. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(Věc C-515/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Eutelsat SA

Žalovaní: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

Další účastníci: Viasat Inc a Viasat UK Ltd

Předběžné otázky

Jaká právní kritéria umožňují identifikovat pozemní pohyblivou pozemskou stanici ve smyslu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES ze dne 30. června 20081 ? Musí být toto rozhodnutí vykládáno tak, že vyžaduje, aby pozemní pohyblivá pozemská stanice, která komunikuje s pozemským komplementárním komponentem, dokázala zároveň bez použití dalších zařízení komunikovat s družicí? V případě kladné odpovědi na tuto otázku, jak je třeba posuzovat, zda jde o jediné zařízení?

Musejí být ustanovení čl. 2 odst. 2 uvedeného rozhodnutí vykládána v tom smyslu, že družicová pohyblivá soustava musí být založena primárně na družicovém komponentu, nebo z nich lze dovodit závěr, že role družicového komponentu a pozemských komponentů je irelevantní, a to i v případě takového nastavení soustavy, kdy je družicový komponent užitečný pouze pokud nelze zajistit komunikaci s pozemskými komponenty? Mohou být pozemské komplementární komponenty rozmístěny takovým způsobem, že pokrývají celé území Evropské unie, a to z důvodu, že v žádném bodě nelze zajistit dostatečně kvalitní spojení s kosmickými stanicemi ve smyslu odst. 2 písm. b) uvedeného článku?

Pokud je zjištěno, že provozovatel vybraný v souladu s hlavou II uvedeného rozhodnutí nedostál svým závazkům ohledně pokrytí území prostřednictvím družicové pohyblivé soustavy, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 2, ve lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. c) bodě ii), musí příslušné orgány členských států odmítnout udělit povolení k provozování pozemských komplementárních komponentů? V případě záporné odpovědi na tuto otázku, mohou uvedené orgány odmítnout tato povolení udělit?

____________

1     Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES ze dne 30. června 2008 o výběru a povolování soustav poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) (Úř. věst.2008, L 172, s. 15).