Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 8. juulil 2019 – Eutelsat SA versus Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ja Inmarsat Ventures Ltd

(kohtuasi C-515/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Eutelsat SA

Vastustajad: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ja Inmarsat Ventures Ltd

Teised menetlusosalised: Viasat Inc ja Viasat UK Ltd

Eelotsuse küsimused

1.    Millised õiguslikud kriteeriumid võimaldavad tuvastada liikuvat maajaama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 2008. aasta otsuse nr 626/2008/EÜ1 tähenduses? Kas seda otsust tuleb mõista nii, et see nõuab, et liikuval maajaamal, millel on side komplementaarse maakomponendiga, saaks ilma eraldi seadmeteta samuti olla side satelliidiga? Kuidas peab jaatava vastuse korral hindama, kas tegemist on ainult ühe seadmega?

2.    Kas selle otsuse artikli 2 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et liikuva kosmoseside süsteem peab peamiselt rajanema satelliitkomponentidel, või võimaldab see leida, et ei ole tähtsust, milline on vastavalt satelliit- ja maakomponentide roll, sealhulgas struktuuris, kus satelliitkomponent on vajalik üksnes juhul, kui sidet maakomponentidega ei ole võimalik tagada? Kas komplementaarseid maakomponente saab paigaldada nii, et need katavad kogu Euroopa Liidu territooriumi, põhjendusel, et satelliidid ei võimalda kusagil tagada nõuetekohase kvaliteediga sidet selle artikli lõike 2 punkti b tähenduses?

3.    Kas juhul, kui on selgunud, et vastavalt selle otsuse II jaole välja valitud operaator ei täitnud artikli 4 lõike 1 punkti c alapunktis ii ette nähtud tähtpäevaks artikli 7 lõikes 2 määratletud kohustusi seoses territooriumi katvusega, peavad liikmesriikide pädevad asutused keelduma andmast komplementaarsete maakomponentide käitamise lube? Kas nad võivad juhul, kui neil sellist kohustust ei ole, keelduda nende lubade andmisest?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 2008. aasta otsus nr 626/2008/EÜ liikuva kosmoseside teenuseid pakkuvate süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta (ELT 2008, L 172, lk 15).