Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 8.7.2019 – Eutelsat SA v. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ja Inmarsat Ventures Ltd

(asia C-515/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Eutelsat SA

Vastapuolet: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ja Inmarsat Ventures Ltd

Ennakkoratkaisukysymykset

Millä oikeudellisilla arviointiperusteilla voidaan todeta, että kyseessä on liikkuva maa-asema 30.6.2008 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 626/2008/EY1 tarkoitetussa merkityksessä? Onko kyseistä päätöstä tulkittava siten, että siinä edellytetään, että maanpäällisen tukiaseman kanssa yhteydessä oleva liikkuva maa-asema voi olla yhteydessä myös satelliitin kanssa ilman erillistä laitteistoa? Mikäli vastaus tähän kysymykseen on myöntävä, miten laitteiston yhtenäisyys on arvioitava?

Onko saman päätöksen 2 artiklan 2 kohdan määräyksiä tulkittava siten, että satelliittivälitteisen matkaviestintäjärjestelmän on perustuttava ensisijaisesti satelliittikomponentteihin, vai voidaanko kyseisten määräysten perusteella katsoa, että satelliittikomponenttien ja maanpäällisten komponenttien roolit toisiinsa nähden ovat merkityksettömiä, mukaan lukien kokoonpano, jossa satelliittikomponenttia käytetään vain silloin, kun maanpäällisiin komponentteihin ei saada yhteyttä? Voidaanko maanpäälliset tukiasemat asentaa kattamaan koko Euroopan unionin alue sillä perusteella, että avaruudessa sijaitsevien yksikköjen avulla ei voida missään kohtaa taata vaaditun laatuista viestintäyhteyttä saman artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä?

Mikäli osoittautuu, että kyseisen päätöksen II osaston mukaisesti valittu operaattori ei ole noudattanut 7 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä, satelliittivälitteisen matkaviestintäjärjestelmän alueellista peittoa koskevia sitoumuksia 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa määrättyyn määräaikaan mennessä, onko jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kieltäydyttävä myöntämästä lupia maanpäällisten tukiasemien toiminnassa pitämiseen? Mikäli vastaus tähän on kieltävä, voivatko ne kieltäytyä myöntämästä kyseisiä lupia?

____________

1 Satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien valitsemisesta ja valtuuttamisesta 30.6.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 626/2008/EY (EUVL 2008, L 172, s. 15).