Language of document :

2019 m. liepos 8 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eutelsat SA / Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(Byla C-515/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Eutelsat SA

Atsakovės: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

Kitos proceso šalys: Viasat Inc ir Viasat UK Ltd

Prejudiciniai klausimai

1. Pagal kokius teisinius kriterijus galima nustatyti judriąją antžeminę stotį, kaip ji suprantama pagal 2008 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 626/2008/EB1 ? Ar šis sprendimas turi būti suprantamas taip, kad juo reikalaujama, jog judrioji antžeminė stotis, kuri palaiko ryšį su papildomu antžeminiu komponentu, galėtų be atskiros įrangos palaikyti ryšį ir su palydovu? Jei būtų atsakyta teigiamai, kaip turi būti vertinama vientisa įranga?

2. Ar to paties sprendimo 2 straipsnio 2 dalies nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad judriojo palydovinio ryšio sistema pirmiausia turi būti grindžiama palydovo komponentais, ar vadovaujantis šiomis nuostatomis galima konstatuoti, kad palydovo ir antžeminiai komponentai nedaro atitinkamo svarbaus poveikio, įskaitant konfigūraciją, kai palydovo komponentas naudingas tik tuomet, kai negali būti užtikrintas ryšys su antžeminiais komponentais? Ar papildomi antžeminiai komponentai gali būti įtaisyti taip, kad aprėptų visą Europos Sąjungos teritoriją, nes kosminės stotys neleidžia užtikrinti reikiamos kokybės ryšio nė viename taške, kaip tai suprantama pagal to paties straipsnio 2 dalies b punktą?

3. Ar valstybių narių kompetentingos institucijos turi atsisakyti suteikti leidimus naudoti papildomus antžeminius komponentus, jeigu paaiškėtų, kad pagal šio sprendimo II antraštinę dalį atrinktas operatorius neįvykdė 7 straipsnio 2 dalyje nustatytų įsipareigojimų iki 4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje nurodyto galutinio termino aprėpti teritoriją? Ar, jeigu atsakymas būtų neigiamas, jos gali atsisakyti suteikti tokius leidimus?

____________

1 2008 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 626/2008/EB dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (MSS), atrankos ir leidimų išdavimo (OL L 172, 2008, p. 15).