Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(Lieta C-515/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāja: Eutelsat SA

Atbildētājas: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un Inmarsat Ventures Ltd

Pārējie lietas dalībniekie: Viasat Inc un Viasat UK Ltd

Prejudiciālie jautājumi

Kādi juridiskie kritēriji ļauj identificēt mobilo zemes staciju Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 626/2008/EK 1 (2008. gada 30. jūnijs) izpratnē? Vai šis lēmums ir jāsaprot kā tāds, ar kuru ir prasīts, lai mobilā zemes stacija, kas uztur sakarus ar uz zemes izvietotu papildu komponentu, bez atsevišķa aprīkojuma varētu uzturēt sakarus arī ar satelītu? Apstiprinošas atbildes gadījumā, kā novērtēt aprīkojuma vienotību?

Vai šī paša lēmuma 2. panta 2. punkta noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka mobilo satelītsakaru sistēmas pamatā ir galvenokārt satelīta komponenti vai arī tie ļauj uzskatīt, ka satelīta un uz zemes izvietotu komponentu attiecīgās lomas nav izšķirošas, tostarp konfigurācijā, kurā satelīta komponents tiek izmantots tikai tad, ja nevar nodrošināt sakarus ar uz zemes izvietotiem komponentiem? Vai var uzstādīt uz zemes izvietotus papildu komponentus, lai aptvertu visu Eiropas Savienības teritoriju, balstoties uz to, ka izplatījuma stacijas nevar nodrošināt pienācīgu sakaru kvalitāti nevienā vietā šī paša panta 2. punkta b) apakšpunkta izpratnē?

Vai gadījumā, ja izrādās, ka operators, kas atlasīts saskaņā ar šī lēmuma II sadaļu, nav pildījis 7. panta 2. punktā noteiktās saistības par teritoriālo pārklājumu 4. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļā paredzētajā datumā, dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir jāatsakās piešķirt atļaujas lietot uz zemes izvietotus papildu komponentus? Noliedzošas atbildes gadījumā, vai tās var atteikties piešķirt šīs atļaujas?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 626/2008/EK (2008. gada 30. jūnijs) par sistēmu atlasi mobilo satelītsakaru pakalpojumu (MSP) nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm sistēmām (OV 2008, L 172, 15. lpp.).