Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 8 juli 2019 – Eutelsat SA / Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(Zaak C-515/19)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Conseil d’État

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Eutelsat SA

Verwerende partijen: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

Andere partijen: Viasat Inc en Viasat UK Ltd

Prejudiciële vragen

Aan de hand van welke juridische criteria kan worden bepaald of er sprake is van een mobiel grondstation in de zin van beschikking nr. 626/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 20081 ? Vereist deze beschikking dat een mobiel grondstation dat met een complementaire grondcomponent communiceert tevens, zonder afzonderlijke apparatuur, met een satelliet kan communiceren? Zo ja, hoe moet worden beoordeeld of de apparatuur een eenheid vormt?

Moet artikel 2, lid 2, van dezelfde beschikking aldus worden uitgelegd dat een mobiel satellietsysteem hoofdzakelijk op satellietcomponenten moet berusten, dan wel in die zin dat op basis van dit artikel kan worden geoordeeld dat de respectieve functies van de satelliet- en grondcomponenten irrelevant zijn, ook in een configuratie waarin de satellietcomponent slechts nuttig is indien de communicatie met de grondcomponenten niet kan worden gewaarborgd? Kunnen complementaire grondcomponenten worden geïnstalleerd om het gehele grondgebied van de Europese Unie te bestrijken, op grond dat de ruimtestations niet op elke locatie de vereiste kwaliteit van de communicatie kunnen waarborgen, in de zin van lid 2, onder b) van ditzelfde artikel?

Voor het geval dat is gebleken dat de overeenkomstig titel II van deze beschikking geselecteerde exploitant op de in artikel 4, lid 1, onder c), ii) bedoelde uiterste datum niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen betreffende de dekking van het grondgebied, zoals gedefinieerd in artikel 7, lid 2, moeten de bevoegde instanties van de lidstaten dan weigeren om aanvullende machtigingen voor de exploitatie van de complementaire grondcomponenten te verlenen? Zo nee, kunnen zij de verlening van deze machtigingen weigeren?

____________

1 Beschikking nr. 626/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2008 inzake de selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten (MSS) leveren (PB 2008, L 172, blz. 15).