Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 8 lipca 2019 r. – Eutelsat SA / Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(Sprawa C-515/19)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d’État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Eutelsat SA

Druga strona postępowania: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

Pozostali uczestnicy: Viasat Inc i Viasat UK Ltd

Pytania prejudycjalne

Jakie kryteria prawne umożliwiają identyfikację ruchomej stacji naziemnej w rozumieniu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 626/2008/WE z dnia 30 czerwca 2008 r.1 ? Czy decyzję tę należy rozumieć w ten sposób, że wymaga ona, aby ruchoma stacja naziemna komunikująca się z uzupełniającym elementem naziemnym mogła również, bez odrębnego wyposażenia, komunikować się z satelitą? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – w jaki sposób należy oceniać jednolitość wyposażenia?

Czy przepisy art. 2 ust. 2 tej decyzji należy interpretować w ten sposób, że system satelitarnej komunikacji ruchomej powinien co do zasady być oparty na elementach satelitarnych, czy też przepisy te pozwalają uznać, że znaczenie, odpowiednio, elementów satelitarnych i naziemnych jest obojętne, także w przypadku gdy element satelitarny jest użyteczny wyłącznie wówczas, gdy nie można zapewnić łączności z elementami naziemnymi? Czy uzupełniające elementy naziemne mogą być zainstalowane w taki sposób, aby pokrywały całość terytorium Unii Europejskiej, z tego względu, że stacje kosmiczne w żadnym miejscu nie pozwalają na zapewnienie łączności o wymaganej jakości w rozumieniu ust. 2 lit. b) tego artykułu?

Czy w sytuacji gdy zostanie stwierdzone, że operator wybrany zgodnie z tytułem II tej decyzji nie wypełniał, w dacie granicznej określonej w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (ii), zobowiązań zdefiniowanych w art. 7 ust. 2, odnoszących się do zasięgu na danym obszarze, właściwe organy państw członkowskich obowiązane są odmówić udzielenia zezwoleń na eksploatację uzupełniających elementów naziemnych? W razie odpowiedzi przeczącej – czy organy te mogą odmówić udzielenia tych zezwoleń?

____________

1 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 626/2008/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (Dz.U. 2008, L 172, s. 15).