Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil dʼÉtat (Francúzsko) 8. júla 2019 – Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(vec C-515/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Eutelsat SA

Žalovaní: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

Vedľajší účastníci konania: Viasat Inc a Viasat UK Ltd

Prejudiciálne otázky

Aké právne kritériá umožňujú identifikovať mobilnú pozemnú stanicu v zmysle rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 626/2008/ES z 30. júna 20081 ? Má sa toto rozhodnutie chápať tak, že vyžaduje, aby mobilná pozemná stanica, ktorá komunikuje s doplnkovým pozemným komponentom, mohla bez odlišného technického vybavenia komunikovať aj so satelitom? Ako treba v prípade kladnej odpovede posúdiť jednotnosť technického vybavenia?

Majú sa ustanovenia článku 2 bodu 2 toho istého rozhodnutia vykladať v tom zmysle, že mobilný satelitný systém sa musí zakladať predovšetkým na satelitných komponentoch alebo tieto ustanovenia umožňujú domnievať sa, že úloha satelitných a pozemných komponentov je irelevantná, a to aj pri konfigurácii, v ktorej je satelitný komponent užitočný iba vtedy, keď nemožno zabezpečiť spojenie s pozemnými komponentmi? Môžu byť doplnkové pozemné komponenty umiestnené tak, aby pokrývali celé územie Európskej únie z dôvodu, že vesmírne stanice vôbec neumožňujú zabezpečiť požadovanú kvalitu spojenia v zmysle článku 2 bodu 2 písm. b) rozhodnutia?

V prípade, keď sa ukáže, že prevádzkovateľ vybraný v súlade s hlavou II tohto rozhodnutia nedodržal záväzky z hľadiska územného pokrytia definované v článku 7 ods. 2 k cieľovému dátumu stanovenému v článku 4 bode 1 písm. c) (ii), musia mu príslušné orgány členských štátov odmietnuť udeliť povolenia prevádzkovať doplnkové pozemné komponenty? V prípade zápornej odpovede môžu mu tieto orgány odmietnuť udeliť tieto povolenia?

____________

1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 626/2008/ES z 30. júna 2008 o výbere a povolení systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS) (Ú. v. EÚ L 172, 2008, s. 15).