Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 8. julija 2019 – Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(Zadeva C-515/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Eutelsat SA

Toženi stranki: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

Drugi stranki: Viasat Inc et Viasat UK Ltd

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    S katerimi pravnimi merili je mogoče opredeliti mobilno zemeljsko postajo v smislu Odločbe št. 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 20081 ? Ali je to odločbo treba razlagati tako, da se z njo zahteva, da mobilna zemeljska postaja, ki komunicira z dopolnilno talno komponento, lahko brez ločene opreme komunicira tudi s satelitom? Če je odgovor pritrdilen, kako je treba presojati enotnost opreme?

2.    Ali je treba določbe člena 2(2) te odločbe razlagati tako, da mora mobilni satelitski sistem primarno temeljiti na satelitskih elementih, ali pa je na podlagi teh določb mogoče sklepati, da vloga satelitskih oziroma talnih komponent ni pomembna, niti v konfiguraciji, ko je satelitska komponenta koristna samo, če ni mogoče zagotoviti komunikacije s talnimi komponentami? Ali je dopolnilne talne komponente mogoče namestiti tako, da pokrivajo celotno ozemlje Evropske unije, ker vesoljske postaje v nobeni točki ne omogočajo zagotavljanja komunikacij z zahtevano kakovostjo v smislu točke (b) tega člena 2(2)?

3.    Ali morajo pristojni organi držav članic – v primeru, da se izkaže, da obratovalec, izbran v skladu z naslovom II te odločbe, na končni datum iz člena 4(1)(c)(ii) ni izpolnjeval zavez glede pokritosti ozemlja, opredeljenih v členu 7(2) – zavrniti izdajo odobritve za delovanje dopolnilnih talnih komponent? Če je odgovor nikalen, ali lahko zavrnejo izdajo teh odobritev?

____________

1 Odločba št. 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2008 o izbiri in odobritvi sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (MSS) (UL 2008, L 173, str. 15).