Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 8 juli 2019 – Eutelsat SA / Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(Mål C-515/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: Eutelsat SA

Motpart: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

Intervenienter: Viasat Inc och Viasat UK Ltd

Tolkningsfrågor

1)    Vilka rättsliga kriterier ska användas vid identifiering av en mobil jordstation i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets beslut nr 626/2008/EG av den 30 juni 20081 ? Ska detta beslut tolkas så, att det kräver att en mobil jordstation som kommunicerar med en kompletterande stationär markkomponent, utan särskiljbar utrustning, likväl ska kunna kommunicera med en satellit? Om svaret är jakande, hur ska bedömningen, om materialet utgör en enhet, göras?

2)    Ska bestämmelserna i artikel 2.2 i samma beslut tolkas så, att ett mobilsatellitsystem i första hand ska grundas på satellitkomponenterna eller om bestämmelserna gör det möjligt att ta hänsyn till att satellit- och markkomponenternas respektive roll saknar betydelse, även i en utformning där satellitkomponenten endast kan användas när kommunikationen med de stationära markkomponenterna inte kan säkerställas? Kan de kompletterande stationära markkomponenterna installeras för att täcka hela Europeiska unionens territorium på grund av att rymdstationerna inte gör det möjligt att säkerställa den kvalitet som krävs för kommunikationen enligt artikel 2.2 b?

3)    Ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna – för den händelse att den operatör som är utvald i enlighet med avdelning II i beslutet inte har infriat åtagandena gällande den territoriella täckningen som definieras i artikel 7.2, innan det slutdatum som föreskrivs i artikel 4.1 c ii) – vägra att bevilja tillstånd att anlägga och nyttja kompletterande markkomponenter? Om frågan besvaras nekande, kan myndigheterna vägra att bevilja dessa tillstånd?

____________

1 Europaparlamentets och rådets beslut nr 626/2008/EG av den 30 juni 2008 om urval och tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster (EUT L 172, 2008, s. 15).