Language of document :

Жалба, подадена на 5 май 2019 г. от Meblo Trade d.o.o. срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 5 март 2019 г. по дело T-263/18 — Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int

(Дело C-359/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Meblo Trade d.o.o. (представител: A. Иванова, адвокат)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

С определение от 10 юли 2019 г. Съдът (състав по допустимостта на жалбите) приема, че жалбата е недопустима и Meblo Trade d.o.o. трябва да понесе направените от него съдебни разноски.

____________