Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein oikeus (Финландия), постъпило на 25 юни 2019 г. — A и B/ Syyttäjä и Tulli

(Дело C-486/19)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподатели: A и B

Ответници: Syyttäjä и Tulli

Преюдициални въпроси

Трябва ли правото на Съюза да се тълкува в смисъл, че не допуска на физическо лице, действащо от името на данъчнозадължено предприятие, да бъде наложена наказателноправна санкция поради неизпълнение на задълженията във връзка с наложения върху сладоледени изделия акциз, ако освобождаването от данъци в полза на други предприятия, които извършват дейност, свързана със сходни продукти, се разглежда като държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: национална данъчна система за акциз върху сладоледени изделия като прилаганата в периода, в който е извършено престъплението, отговаря ли на критерия за селективност като неразделна част от понятието „държавна помощ“ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС?

____________