Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finlandia) w dniu 25 czerwca 2019 r. – Syytäjä i Tulli

(Sprawa C-486/19)

Język postępowania: fiński

Sąd odsyłający

Korkein oikeus

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: A i B

Druga strona postępowania: Syytäjä i Tulli

Pytania prejudycjalne

Czy prawo Unii należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie nałożeniu na osobę fizyczną działającą na rachunek przedsiębiorstwa będącego podatnikiem, która nie dopełniła obowiązków w zakresie podatku akcyzowego od lodów, sankcji karnej w związku z tym uchybieniem, gdyby zwolnienie podatkowe dla innych przedsiębiorstw prowadzących działalność dotyczącą podobnych produktów należało uznać za pomoc w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE?

W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej: czy krajowy system podatkowy w zakresie podatku akcyzowego od lodów, taki jak system obowiązujący w okresie popełnienia przestępstwa, spełniał kryterium selektywności jako element pojęcia „pomocy państwa” w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE?

____________