Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 25. júna 2019 – Syyttäjä a Tulli

(vec C-486/19)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: A, B

Odporcovia v odvolacom konaní: Syyttäjä a Tulli

Prejudiciálne otázky

Má sa právo Únie vykladať v tom zmysle, že bráni odsúdeniu fyzickej osoby konajúcej v mene obchodnej spoločnosti, platiteľa dane, ktorá si nesplnila povinnosti vyplývajúce zo spotrebnej dane zo zmrzlinových výrobkov, na trestnoprávnu sankciu za nesplnenie týchto povinností v prípade, že by sa oslobodenie iných podnikov, ktoré vykonávajú činnosť týkajúcu sa podobných výrobkov, od tejto dane považovalo za štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ?

Ak bude odpoveď na prvú otázku kladná: Spĺňal vnútroštátny daňový systém spotrebnej dane zo zmrzlinových výrobkov, ako je ten, ktorý platil v období spáchania trestného činu, podmienku selektivity ako súčasť pojmu „štátna pomoc“ v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ?

____________