Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Finland) den 25 juni 2019 – A och B mot Syyttäjä och Tulli

(Mål C-486/19)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen

Part(er) i det nationella målet

Klagande: A och B

Motparter: Syyttäjä och Tulli

Tolkningsfrågor

Ska unionsrätten tolkas så, att den utgör hinder mot att en fysisk person som handlar för ett skattskyldigt företags räkning, som har underlåtit att fullgöra skyldigheterna i fråga om punktskatt på glassprodukter, ådöms straffrättsliga sanktioner om ett undantag från skatteplikt för en verksamhet som bedrivs av andra företag avseende likvärdiga produkter skulle anses utgöra ett stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF?

Om den första frågan besvaras jakande: Uppfyllde ett nationellt skattesystem för punktskatt på glassprodukter, såsom det som var tillämpligt under den tidsperiod som brottet begicks, selektivitetskriteriet som del av begreppet ”statligt stöd”, i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF?

____________