Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 11 grudnia 2018 r. w sprawie T-565/17, CheapFlights International/EUIPO – Momondo Group, wniesione w dniu 25 lutego 2019 r. przez CheapFlights International Ltd

(Sprawa C-170/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: CheapFlights International Ltd (przedstawiciele: A. von Mühlendahl i H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (ósma izba) uznał odwołanie za oczywiście bezzasadne.

____________