Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Apelativen sad – Plovdiv (Bulgarien) den 21. maj 2019 – straffesag mod OM

(Sag C-393/19)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Apelativen sad – Plovdiv

Tiltalt i straffesagen

OM

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 17, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at en national bestemmelse som artikel 242, stk. 8, i Republikken Bulgariens Nakazatelen kodeks (straffeloven), hvorefter et transportmiddel, som er benyttet til alvorligt smugleri, og som tilhører en tredje person, som hverken vidste eller burde eller kunne have vidst, at vedkommendes ansatte ville begå den strafbare handling, skal beslaglægges til fordel for staten, forstyrrer balancen mellem samfundets interesse og beskyttelsen af ejendomsretten og derfor er ulovlig?

Skal artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at en national bestemmelse som artikel 242, stk. 8, i Nakazatelen kodeks (straffeloven), hvorefter et transportmiddel, som tilhører en person, som ikke har begået den strafbare handling, kan beslaglægges, uden at ejeren af transportmidlet har haft direkte adgang til domstolene for at fremlægge sit synspunkt, er ulovlig?

____________