Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Apelativen sad – Plovdiv (Bulgaaria) 21. mail 2019 – kriminaalasi OMi süüdistuses

(kohtuasi C-393/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Apelativen sad – Plovdiv

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

OM

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 17 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et üldiste huvide ja omandiõiguse kaitse nõude vahelise tasakaalu rikkumise tõttu on lubamatu liikmesriigi regulatsioon, nagu seda on Bulgaaria Vabariigi karistusseadustiku (Nakazatelen kodeks) artikli 242 lõikes 8 sätestatu, mille kohaselt ulatusliku salakaubaveo toimepanemiseks kasutatud transpordivahend, mis kuulub kolmandale isikule, kes ei teadnud ega pidanud teadma ega saanud teada, et tema töötaja paneb toime süüteo, kuulub konfiskeerimisele riigi kasuks?

2.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 tuleb tõlgendada nii, et lubamatu on liikmesriigi regulatsioon, nagu seda on [Bulgaaria Vabariigi] karistusseadustiku (Nakazatelen kodeks) artikli 242 lõikes 8 sätestatu, mille kohaselt võib konfiskeerida transpordivahendi, mille omanik on isik, kes ei ole süüteo toimepannud isik, ilma et oleks tagatud omaniku võimalus pöörduda kohtusse oma seisukoha esitamiseks?

____________