Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Apelativen sad – Plovdiv (Bulgarien) den 21 maj 2019 – brottmål mot OM

(Mål C-393/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Apelativen sad – Plovdiv

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

OM

Tolkningsfrågor

Ska artikel 17.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att den utgör hinder mot en nationell bestämmelse såsom artikel 242.8 i Nakazatelen kodeks (Bulgariens strafflag, nedan kallad NK), enligt vilken ett transportmedel som använts för att begå grov smuggling, vilket tillhör en tredje person som varken kände till eller borde ha känt till att den person som var anställd hos denne begick brottet, förverkas för statens räkning, på grund av att den medför att jämvikten mellan allmänintresset och kravet på att skydda äganderätten åsidosätts?

Ska artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att den utgör hinder mot en nationell bestämmelse såsom artikel 242.8 NK, enligt vilken ett transportmedel som tillhör en annan person än den som har begått gärningen kan förverkas, utan att ägaren garanteras direkt tillgång till domstol för att framföra sina synpunkter?

____________