Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Испания), постъпило на 12 април 2019 г. — UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

(Дело C-300/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Страни в главното производство

Ищец: UQ

Ответник: Marclean Technologies, S.L.U.

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 1, параграф 1, буква а), подточки i) и ii) от Директива 98/59/ЕО1 на Съвета [от 20 юли 1998 година] за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения да се тълкува в смисъл, че референтният период от 30 или 90 дни, определен с оглед на преценката за наличието на колективно уволнение, винаги трябва да се изчислява, като се отчита времето преди датата, на която е извършено спорното индивидуално уволнение?

Може ли член 1, параграф 1, буква а), подточки i) и ii) от Директива 98/59/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения да се тълкува в смисъл, че референтният период от 30 или 90 дни, определен с оглед на преценката за наличието на колективно уволнение, може да се изчислява, като се отчита времето след датата, на която е извършено спорното индивидуално уволнение, без да е необходимо посочените последващи прекратявания на трудови договори да се приемат за извършени с цел заобикаляне на закона?

Допускат ли референтните периоди по член 1, параграф 1, буква а), подточки i) и ii) от Директива 98/59/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения тълкуване, което позволява да се вземат предвид уволненията или прекратяванията на трудови договори, настъпили в рамките на период от 30 или 90 дни, обхващащ спорното уволнение?

____________

1     OB L 225, 1998 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 95.