Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Španělsko) dne 12. dubna 2019 – UQ v. Marclean Technologies, S.L.U.

(Věc C-300/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: UQ

Žalovaná: Marclean Technologies, S.L.U.

Předběžné otázky

Musí být čl. 1 odst. 1 písm. a) body i) a ii) směrnice Rady 98/59/ES [ze dne 20. července 1998] o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění1 vykládán v tom smyslu, že referenční období 30 nebo 90 dnů stanovených pro posouzení existence kolektivního propouštění je třeba vždy počítat přede dnem, kdy došlo ke spornému individuálnímu propuštění?

Je možné čl. 1 odst. 1 písm. a) body i) a ii) směrnice Rady 98/59/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění vykládat v tom smyslu, že referenční období 30 nebo 90 dnů stanovených pro posouzení existence kolektivního propouštění může být počítáno po dni, kdy došlo ke spornému individuálnímu propuštění, aniž je nutné, aby byla uvedená pozdější ukončení pracovních poměrů považována za podvodná?

Připouštějí referenční období podle čl. 1 odst. 1 písm. a) bodů i) a ii) směrnice Rady 98/59/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění takový výklad, který umožňuje zohlednit propuštění nebo ukončení pracovních poměrů, k nimž došlo během 30 nebo 90 dnů, přičemž sporné propuštění nastalo v rámci těchto období?

____________

1 Úř. věst. 1998, L 225, s. 16