Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Spanien) den 12. april 2019 – UQ mod Marclean Technologies, S.L.U.

(Sag C-300/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Parter i hovedsagen

Sagsøger: UQ

Sagsøgt: Marclean Technologies, S.L.U.

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 1, stk. 1, litra a), nr. i) og ii), i Rådets direktiv 98/59/EF [af 20. juli 1998]om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser 1 fortolkes således, at den deri fastsatte referenceperiode på 30 eller 90 dage til vurdering af, om der foreligger en kollektiv afskedigelse, altid skal beregnes før det tidspunkt, hvor den individuelle afskedigelse, der er genstand for tvisten, fandt sted?

Kan artikel 1, stk. 1, litra a), nr. i) og ii), i Rådets direktiv 98/59/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser fortolkes således, at den deri fastsatte referenceperiode på 30 eller 90 dage til vurdering af, om der foreligger en kollektiv afskedigelse, kan beregnes efter det tidspunkt, hvor den individuelle afskedigelse, der er genstand for tvisten, fandt sted, uden at de pågældende senere ophør nødvendigvis skal anses for at udgøre en omgåelse af loven?

Kan de fastsatte referenceperioder i artikel 1, stk. 1, litra a), nr. i) og ii), i Rådets direktiv 98/59/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser fortolkes således, at det er tilladt at tage afskedigelser og ophør i betragtning, som har fundet sted inden for 30 eller 90 dage, så længe den afskedigelse, der er genstand for tvisten, blot ligger inden for disse tidsrum?

____________

1 EFT 1998, L 225, s. 16.