Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 12.4.2019 – UQ v. Marclean Technologies S.L.U.

(asia C-300/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: UQ

Vastaaja: Marclean Technologies S.L.U.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.7.1998 annetun neuvoston direktiivin 98/59/EY1 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan i ja ii alakohtaa tulkittava siten, että joukkovähentämisenä pitämisen edellytykseksi asetetun 30 tai 90 päivän viiteajanjakson on aina laskettava alkaneen ennen päivämäärää, jona oikeusriidan kohteena oleva yksittäinen irtisanominen tapahtui?

Voidaanko työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.7.1998 annetun neuvoston direktiivin 98/59/EY 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan i ja ii alakohtaa tulkita siten, että joukkovähentämisenä pitämisen edellytykseksi asetetun 30 tai 90 päivän viiteajanjakson voidaan laskea alkaneen sen päivämäärän jälkeen, jona oikeusriidan kohteena oleva yksittäinen irtisanominen tapahtui, ilman että sitä myöhempiä työsopimusten päättämisiä on tarpeen pitää vilpillisinä?

Voidaanko työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.7.1998 annetun neuvoston direktiivin 98/59/EY 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettuja viiteajanjaksoja tulkita siten, että huomioon voidaan ottaa irtisanomiset tai työsopimusten päättämiset, jotka ovat tapahtuneet 30 tai 90 päivän sisällä, jolloin oikeusriidan kohteena oleva irtisanominen sijoittuu kyseisten ajanjaksojen sisälle?

____________

1 EYVL 1998, L 225, s. 16.