Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. aprīlī iesniedza Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Spānija) – UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

(Lieta C-300/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Pamatlietas puses

Prasītāja: UQ

Atbildētāja: Marclean Technologies, S.L.U.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 98/59/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu 1 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka 30 vai 90 dienu atsauces periods, kas noteikts, lai varētu uzskatīt, ka ir notikusi kolektīvā atlaišana, vienmēr ir jārēķina līdz datumam, kurā notikusi tiesvedībā aplūkotā individuālā atlaišana?

Vai Padomes Direktīvas 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punkts var tikt interpretēti tādējādi, ka 30 vai 90 dienu atsauces periods, kas noteikts, lai varētu uzskatīt, ka ir notikusi kolektīvā atlaišana, var tikt rēķināts no datuma, kurā notikusi tiesvedībā aplūkotā individuālā atlaišana, pat tad, ja šīs vēlākās darba tiesisko attiecību izbeigšanas nav uzskatāmas par krāpnieciskām?

Vai ir pieļaujama tāda Padomes Direktīvas 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktā paredzēto atsauces periodu interpretācija, kas ļauj ņemt vērā 30 vai 90 dienu laikā notikušos atlaišanas vai darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumus, ja tiesvedībā aplūkotā atlaišana ir notikusi šo periodu laikā?

____________

1     OV 1998, L 225, 16. lpp.