Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 12 kwietnia 2019 r. – UQ / Marclean Technologies, S.L.U.

(Sprawa C-300/19)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: UQ

Strona pozwana: Marclean Technologies, S.L.U.

Pytania prejudycjalne

Czy art. 1 ust. 1 lit. a) ppkt (i) i (ii) dyrektywy Rady 98/59/WE [z dnia 20 lipca 1998 r.] w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób, że okres odniesienia wynoszący trzydzieści lub dziewięćdziesiąt dni, ustalony w celu stwierdzenia istnienia zwolnienia grupowego, powinien być zawsze liczony do dnia, w którym miało miejsce zwolnienie indywidualne będące przedmiotem postępowania?

Czy art. 1 ust. 1 lit. a) ppkt (i) i (ii) dyrektywy Rady 98/59/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych należy interpretować w ten sposób, że okres odniesienia wynoszący trzydzieści lub dziewięćdziesiąt dni, ustalony w celu stwierdzenia istnienia zwolnienia grupowego, może być liczony od dnia, w którym miało miejsce zwolnienie indywidualne będące przedmiotem postępowania, przy czym nie jest konieczne, aby te późniejsze rozwiązania umów zostały uznane za nadużycia?

Czy okresy odniesienia, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) ppkt (i) i (ii) dyrektywy Rady 98/59/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych, dopuszczają taką interpretację, że możliwe jest uwzględnienie zwolnień lub rozwiązań umów mających miejsce w ciągu trzydziestu lub dziewięćdziesięciu dni, gdy zwolnienie będące przedmiotem postępowania nastąpiło w trakcie tych okresów?

____________

1 Dz.U. 1998, L 225, s. 16.