Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Španielsko) 12. apríla 2019 – UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

(vec C-300/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: UQ

Žalovaná: Marclean Technologies, S.L.U.

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 1 ods. 1 písm. a) body i) a ii) smernice Rady 98/59/ES [z 20. júla 1998] o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania1 vykladať v tom zmysle, že referenčné obdobie 30 alebo 90 dní stanovené na preukázanie existencie hromadného prepúšťania sa má vždy počítať do dňa, kedy došlo k individuálnemu prepusteniu, ktoré je predmetom sporu?

Možno článok 1 ods. 1 písm. a) body i) a ii) smernice Rady 98/59/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania vykladať v tom zmysle, že referenčné obdobie 30 alebo 90 dní stanovené na preukázanie existencie hromadného prepúšťania možno počítať odo dňa, kedy došlo k individuálnemu prepusteniu, ktoré je predmetom sporu, bez potreby vyhlásenia následných ukončení pracovných pomerov za obchádzanie zákona?

Pripúšťajú referenčné obdobia uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) bodoch i) a ii) smernice Rady 98/59/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania taký výklad, ktorý umožňuje zohľadniť prepustenia alebo ukončenia, ku ktorým došlo počas 30 alebo 90 dní, pričom k individuálnemu prepusteniu, ktoré je predmetom sporu, došlo v rámci uvedených období?

____________

1 Ú. v. EÚ, L 255, s. 16; Mim. vyd. 05/003, s. 327.