Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Spanien) den 12 april 2019 – UQ mot Marclean Technologies, S.L.U.

(Mål C-300/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Parter i det nationella målet

Sökande: UQ

Svarande: Marclean Technologies, S.L.U.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 1.1 a i och ii i rådets direktiv 98/59/EG [av den 20 juli 1998] om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar1 tolkas så, att den referensperiod på 30 eller 90 dagar som ska läggas till grund för bedömningen av huruvida det rör sig om en kollektiv uppsägning alltid ska beräknas bakåt i tiden från dagen för den individuella uppsägning som tvisten avser?

Kan artikel 1.1 a i och ii i rådets direktiv 98/59/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar tolkas så, att den referensperiod på 30 eller 90 dagar som ska läggas till grund för bedömningen av huruvida det rör sig om en kollektiv uppsägning får beräknas framåt i tiden, från dagen för den individuella uppsägning som tvisten avser, utan krav på att uppsägningarna bedöms ha skett i syfte att kringgå lagen?

Kan de referensperioder som fastställs i artikel 1.1 a i och ii i rådets direktiv 98/59/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar tolkas så, att de är tillåtet att beakta de uppsägningar eller upphöranden av anställningsavtal som skett inom de 30 eller 90 dagarna, förutsatt att den uppsägning som tvisten avser har skett inom nämnda perioder?

____________

1 EUT L 225, 1998, s. 16