Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 24 юни 2019 г. — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Дело C-480/19)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein hallinto-oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: E

Ответник: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Преюдициален въпрос

Трябва ли членове 63 ДФЕС и 65 ДФЕС да се разбират в смисъл, че не допускат национално тълкуване, съгласно което доходите на живеещо във Финландия физическо лице, получени от установено в друга държава членка предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, учредено въз основа на устав по смисъла на Директива 2009/65/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (OB L 302, 2009г., стр. 32) (ПКИПЦК във формата на инвестиционно дружество), се третират при подоходното облагане различно от доходите от финландски инвестиционен фонд, учреден в съответствие с договорното право (ПКИПЦК, учредено в съответствие с договорното право), поради несъответствието на правната форма на установеното в другата държава членка ПКИПЦК с правната структура на местния инвестиционен фонд?

____________

1     Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 2009 г., стр. 32).