Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 24. června 2019 – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Věc C-480/19)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: E

Další účastník řízení: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Předběžná otázka

Je třeba články 63 SFEU a 65 SFEU vykládat v tom smyslu, že vylučují takový vnitrostátní výklad, podle kterého příjmy, které obdrží fyzická osoba s bydlištěm ve Finsku od subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů ve smyslu směrnice 2009/65/ES1 o investičních fondech usazeného v jiném členském státě Unie a zřízeného podle práva společností (fond SKIPCP ve formě investiční společnosti), nejsou v rámci zdanění příjmů srovnatelné s příjmy obdrženými od finského investičního fondu zřízeného podle smluvního práva ve smyslu uvedené směrnice (fond SKIPCP ve smluvní formě), a to z toho důvodu, že právní forma SKIPCP usazeného v jiném členském státě neodpovídá právní struktuře vnitrostátního investičního fondu?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).