Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. lipnja 2019. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(predmet C-480/19)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein hallinto-oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: E

Druga stranka u postupku: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Prethodno pitanje

Treba li članke 63. i 65. UFEU-a tumačiti na način da se protive nacionalnom tumačenju prema kojem se prihodi koje fizičkoj osobi s prebivalištem u Finskoj isplaćuje subjekt za zajedničko ulaganje u vrijednosne papire koji ima sjedište u drugoj državi članici i koji je osnovan u skladu sa statutom u smislu Direktive o investicijskim fondovima 2009/65/EZ1 (UCITS fond u obliku društva za investicije) pri oporezivanju poreza na dohodak ne mogu izjednačiti s prihodima koje isplaćuje finski investicijski fond osnovan u skladu s ugovornim odnosom u smislu iste Direktive (UCITS fond koji je osnovan u skladu s ugovornim odnosom), iz razloga što pravni oblik subjekta za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire koji se nalazi u drugoj državi članici ne odgovara pravnoj strukturi nacionalnog investicijskog fonda?

____________

1     Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL 2009, L 302, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 3. str. 213.)