Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 24 juni 2019 – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Zaak C-480/19)

Procestaal: Fins

Verwijzende rechter

Korkein hallinto-oikeus

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: E

Verwerende partij: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Prejudiciële vraag

Moeten de artikelen 63 en 65 VWEU aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een nationale uitlegging volgens welke inkomsten die een in Finland gevestigde natuurlijke persoon verkrijgt van een in een andere lidstaat van de Unie gevestigde en bij statuten geregelde instelling voor collectieve belegging in effecten in de zin van richtlijn 2009/65/EG1 (icbe-fonds in de vorm van een beleggingsmaatschappij), in de inkomstenbelasting niet worden gelijkgesteld aan inkomsten die zijn verkregen van een bij overeenkomst geregeld Fins beleggingsfonds (bij overeenkomst geregeld icbe-fonds) in de zin van dezelfde richtlijn, op grond dat de rechtsvorm van de in de andere lidstaat gevestigde instelling voor collectieve belegging in effecten niet overeenstemt met de juridische structuur van het nationale beleggingsfonds?

____________

1 Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (PB L 2009, L 302, blz. 32).